Πολυεπιχειρησιακά
Σεμινάρια

Διαλέγουμε για εσάς και σας προτείνουμε πολύ-επιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης, επιχορηγημένα στο μέγιστο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων σας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς σας. Δυνατότητα παρακολούθησης έχουν και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) με πλήρη επιχορήγηση απ’ την ΑνΑΔ!