Τα μόνο-επιχειρησιακά εκπαιδευτικά σεμινάρια σχεδιάζονται με βάση τις δικές σας ανάγκες, και υλοποιούνται αποκλειστικά για τους εργαζομένους της εταιρείας σας. Τα σεμινάρια επιχορηγούνται 100% λόγω του ότι οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ). Προϋπόθεση για να υλοποιηθεί ένα μόνο-επιχειρησιακό σεμινάριο και να επιχορηγηθεί στο 100%, είναι να διασφαλισθεί η συμμετοχή τουλάχιστον 6 ατόμων οι οποίοι να είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία και να έχουν τακτοποιημένες τις εισφορές τους προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

MSP pop up gr