ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕΠ CyQF EQF 5 (84 ΩΡΕΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕΠ CyQF EQF 5 (84 ΩΡΕΣ)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας 84 ωρών στοχεύει στην ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ  <Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 5>.

Με την πιστοποίησή τους οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε θέματα τα οποία εξειδικεύονται. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

 

Απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτές προγραμμάτων ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και έχουν ελάχιστη ή και καθόλου εκπαιδευτική εμπειρία.

 

Στόχοι του προγράμματος κατάρτισης:

 

(σε επίπεδο Γνώσεων)

1. Αναφέρουν τις βασικές αρχές θεωριών εκπαίδευσης ενηλίκων.
2. Περιγράφουν τον ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων στην επαγγελματική κατάρτιση.
3. Εντοπίζουν πηγές για διάγνωση των ευρύτερων αναγκών κατάρτισης τομέων οικονομικής δραστηριότητας.
4. Διακρίνουν προβλήματα στον τομέα που δραστηριοποιούνται.
5. Εντοπίζουν θεματικούς τομείς αναγκών κατάρτισης σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο.
6. Αναφέρουν τεχνικές συλλογής στοιχείων κατά τη διερεύνηση συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών.
7. Ονομάζουν κριτήρια ομαδοποίησης αναγκών κατάρτισης.
8. Κατονομάζουν τα είδη ανάλυσης των αποτελεσμάτων κατά τη συλλογή στοιχείων για τις ατομικές ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζόμενων.

 

(σε επίπεδο Δεξιοτήτων)

1. Σχεδιάζουν ερωτηματολόγια για διάγνωση ατομικών αναγκών κατάρτισης.
2. Εφαρμόζουν τις κατά περίπτωση κατάλληλες τεχνικές συλλογής στοιχείων.
3. Αναλύουν με ποσοτικές, ποιοτικές ή και στατιστικές τεχνικές τα δεδομένα κατά τη διερεύνηση των ατομικών αναγκών κατάρτισης των καταρτιζόμενων.
4. Διατυπώνουν σκοπό κατάρτισης με σαφήνεια, συντομία και περιεκτικότητα.
5. Διατυπώνουν μετρήσιμους στόχους κατάρτισης.
6. Αναλύουν και να οργανώνουν το περιεχόμενο κατάρτισης σε ενότητες.
7. Σχεδιάζουν την εναρκτήρια και την καταληκτική συνάντηση ενός προγράμματος κατάρτισης.
8. Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τη μέθοδο κατάρτισης.
9. Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τις τεχνικές κατάρτισης.
10. Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τα μέσα κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν.
11. Επιλέγουν τα υλικά κατάρτισης.
12. Εφαρμόζουν τις αρχές τοποθέτησης μέσων κατάρτισης.
13. Διαρρυθμίζουν ανάλογα τον χώρο κατάρτισης διασφαλίζοντας την ελάχιστη επιφάνεια χώρου ανά άτομο στην αίθουσα κατάρτισης.
14. Ελέγχουν και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα κατά τη λειτουργία των μέσων κατάρτισης.
15. Υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στη βάση αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων.
16. Υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων διασφαλίζοντας τις κατά περίπτωση κατάλληλες συνθήκες κατάρτισης.
17. Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης και εμψύχωσης της ομάδας.
18. Δημιουργούν εποικοδομητικό κλίμα μάθησης.
19. Διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο διδασκαλίας.
20. Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την προφορική επικοινωνία.
21. Χρησιμοποιούν αποδοτικά τη γλώσσα του σώματος.
22. Προσαρμόζουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζόμενων.
23. Επιλέγουν και να εφαρμόζουν κατάλληλο τύπο ή τύπους αξιολόγησης.
24. Αναπτύσσουν εργαλεία αξιολόγησης επιλέγοντας τους κατάλληλους άξονες αξιολόγησης, τύπους ερωτήσεων και κλίμακες μέτρησης.
25. Εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης.
26. Επεξεργάζονται τα ευρήματα της αξιολόγησης.
27. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους αποδέκτες.

 

(σε επίπεδο Στάσεων)

1. Εκτιμούν το έργο που επιτελεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων.
2. Επιδεικνύουν προθυμία να διδάσκουν με νέες τεχνικές διδασκαλίας.
3. Ενθαρρύνουν άλλους συνάδελφούς τους για κατάρτιση σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη βάση του προτύπου ΕΕΚ5 της ΑνΑΔ.
4. Αποδέχονται σχόλια προς βελτίωση της διδασκαλίας τους.

 

Πιστοποίηση κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και επιτυχία στις τελικές εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5.

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις, πρακτική εξάσκηση και άσκηση σε οργανισμό για τη διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης. Επίσης περιλαμβάνει, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, υπόδυση ρόλων, καθοδήγηση στη προετοιμασία της ειδικής εργασίας και πρακτική άσκηση της μικροδιδασκαλίας.

 

Εισηγητές: Δρ. Χαρούλα Αγγελή, Εγκεκριμένη Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών.

Η Δρ Χαρούλα Αγγελή είναι Πρωτοβάθμια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επίσης η Διευθύντρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κύπρου με πρωταρχικό ρόλο την συνεχόμενη εκπαίδευση των ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου για την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο. Έχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υπολογιστών και, Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Διετέλεσε επίσης μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Learning Research and Development Center στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ερευνητικό έργο της Δρ Αγγελή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευτών και στην επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στη μάθηση και διδασκαλία.  

 

Διάρκεια: 84 ώρες

 

Κόστος:1.785,00€          Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 1.428,00€         Καθαρό κόστος συμμετοχής: 357,00€        ΦΠΑ: €339,15

1. Ημερομηνίες Προγράμματος: Έναρξη (09/04/2021) - Λήξη (23/07/2021)

2. Ημέρες Κατάρτισης:

    Τρίτες & Παρασκευές (18:00-21:15)     

09/04/2021
13/04/2021
16/04/2021
20/04/2021
23/04/2021

 

07/05/2021
11/05/2021
14/05/2021
18/05/2021
21/05/2021
25/05/2021
28/05/2021

 

01/06/2021

04/06/2021

08/06/2021

11/06/2021

15/06/2021

18/06/2021

22/06/2021

25/06/2021

29/06/2021

 

02/07/2021

06/07/2021

09/07/2021

13/07/2021

16/07/2021

20/07/2021

23/07/2021

 

3. Μέθοδος Κατάρτισης: Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεμάθηση (Ηλεκτρονική μάθηση).

4. Ώρα «προσέλευσης»: 10 λεπτά πρίν την έναρξη του μαθήματος.

 

Πιστοποίηση της κατάρτισης:

Με τη λήξη του προγράμματος θα δίνεται «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» από το  ΚΕΚ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΩΥΣΕΩΣ (MSP BUSINESS COACHING) . Oι υποψήφιοι εκπαιδευτές στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησή τους από την ΑνΑΔ για την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF – Επίπεδο 5».

Πληροφορίες

Ημερομηνία Διεξαγωγής 09-04-2021
Event End Date 23-07-2021
Registration Start Date 01-01-2021
Cut off date 30-05-2021
Ατομική τιμή €357 (Συμμετοχή) + €339.15 (φ.π.α) = € 696.15
Τοποθεσία MSP Business Coaching Office
Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί !