Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου

  • Προσωπικοί και Επιχειρησιακοί Λόγοι Απώλειας Χρόνου
  • Η σημασία της ιεράρχησης προτεραιοτήτων στην καθημερινότητα
  • Πλεονεκτήματα διαχείρισης χρόνου
  • Κύρια βήματα για σωστή διαχείριση χρόνου
  • Προγραμματισμός – Καθορισμός Στόχων και Διαχείριση Χρόνου
  • Ανάθεση – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
  • Αναβλητικότητα και συνέπειες στην απόδοση

Πληροφορίες

Ημερομηνία Διεξαγωγής 12-04-2019
Event End Date 12-04-2019
Cut off date 11-04-2019
Ατομική τιμή €35.00
Τοποθεσία MSP Business Coaching Office
Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί !

MSP pop up gr